Conference/Seminar/Training

You Are Here: Home / Service/Facilities / Conference/Seminar/Training

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 และ วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016 รอบที่ 2

สมัครได้ที่ http://chemsafe.chula.ac.th/index.php?option=com_uniform&view=form&layout=edit&form_id=2

อบรม – แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วช. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (Node) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในเครือข่ายวิจัยภาคกลาง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อนของ วช. และส่งเสริมให้การใช้เครื่องมือช่วยในการประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานลูกข่ายลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะ

วันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016 รอบที่ 2

สมัครได้ที่ http://chemsafe.chula.ac.th/index.php?option=com_uniform&view=form&layout=edit&form_id=2