Project

You Are Here: Home / Research / Project
ศูนย์เฟสไตรมาสปีงบประมาณโครงการนักวิจัย
HSM0332017โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนรศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล, ผศ.ดร.ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์, นางสาวพลอย โกสินทร์
HSM0332017โครงการศูนย์สอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษนางสาวพลอย โกสินทร์, ,
HSM0332017การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพลังงานรศ.ดร.สุธา ขาวเธียร, น.ส.เจริศา จำปา, นายมงคลชัย อัศวดิษฐเลิศ
HSM0322017การจัดทำประมวลหลักการปฏิบัติการนำของเสียมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ารศ.ดร.สุธา ขาวเธียร, ผศ.ดร.พิชญ รัชฏาวงศ์, นายสุกิต หัทยาสมบูรณ์
HSM0312017โครงการจัดทำมาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงานที่มีการใช้สารอินทรีย์ระเหยในปริมาณมากรศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล, ,
HSM0312017โครงการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการล้างเรือกักเก็บน้ำมันดิบและเรือผลิตและกักเก็บน้ำมันดิบด้วยวิธี Hydroblasting และเตรียมความพร้อมในการจัดการของเสียประเภทต่างๆ ที่เกิดจากลานรื้อถอนแท่นหลุมผลิต (Optimization of Wastewater Handling from FSO/FPSO Hydroblast Cleaning and Preparation for Wastes Handling of WHP Decommissioning Yard)นายสุรชัย ลีวัฒนานุกูล, ,
HSM0342016โครงการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(ส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ), ,
HSM0342016การจัดทำประมวลหลักการปฏิบัติโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง, ,
HSM0312016"โครงการปรับปรุงกฎหมาย:"การระบายมลพิษทางอากาศ(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม(บูรณาการ)รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล, นางสาวพลอย โกสินทร์,
HSM0312016โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมรศ.ดร.สุธา ขาวเธียร, ผศ.ดร.มนัสกร ราชากรกิจ, นางสาวธิดารัตน์ กรึมกระโทก, นางสาวพิชิตา เอกเผ่าพันธ์, นายอาร์ม แสงเจริญ, ผศ.ดร. ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์,
HSM0342015โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดการของเสียและสารอันตรายรศ.ดร.สุธา ขาวเธียร, ผศ.ดร. ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์, ผศ.ดร.มนัสกร ราชากรกิจ, ดร.วัชราภรณ์ สุนสิน, ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์,นายอาร์ม แสงเจริญ, นางสาวพิชิตา เอกเผ่าพันธ์
HSM0322015โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Dr. Vacharaporn Soonsin, Ms. Jayrisa Champa
CU-FE0322015Development of Oil Recovery Technology for Contaminated WaterAssoc. Prof. Dr. Pisut Painmanakul
CU-FS0322015Feasibility and Emerging cell encapsulation technologies for TPH-degradationAssoc. Prof. Dr. Alisa Vangnai
HSM0312015Chulalongkorn University - Chemical Safety and Hazardous Waste Management Program: Fiscal Year 2015Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Assoc.Prof.Dr. Supawan Tantayanon
HSM0312015PRTR: Pollutants Release and Transfer RegistersAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Ms. Jayrisa Champa
HSM0312015แผนพัฒนาด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ปีที่ 10 (2558-2559) ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร, รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์, ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
HSM0312015แผนพัฒนาด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ปีที่ 11 (2559-2560) รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร, รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์, ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
PSU0342014แนวทางการตรวจวัดปริมาณและทิศทางการกระจายของฝุ่นละออกรอบโรงงานแยกก๊าซ โดยใช้เคราฤาษีเป็นตัวตรวจวัดAsst. Prof. Dr. Kua-anan Techato
CU-FS0322014โครงการคัดแยกเชื้อย่อยสลายเบนซีนและสภาวะการสร้างฟิล์มชีวภาพบนวัสดุชีวภาพAssoc. Prof. Dr. Alisa Vangnai
HSM0312014Development of Information Data of Microbial Community in Water and Sediment in Flooding Bangkok and Suburb Area with using of Effective Microorganism Ball (EM Ball)Asst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Dr. Thantip Punmatharith, Asst. Prof. Dr. Tawan Limpiyakorn
HSM0312014โครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยAsst. Prof. Chatchai Wiriyakraikul, Ms Wannee Puttitavorn, Ms. Issara Armin
HSM0312014Chulalongkorn University - Chemical Safety and Hazardous Waste Management Program: Fiscal Year 2014Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Assoc.Prof.Dr. Supawan Tantayanon
HSM0342013Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand: ESPReL (phase 3)Assoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Ms Wannee Puttitavorn
PSU0342013การบูรณาการวิธีการทางชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ การบำบัดน้ำเสีย และการใช้ประโยชน์ของน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มDr. Oramas Suttinun
PSU0342013การกำจัดสีและสารประกอบฟีนอลิคในน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยการเติมเชื้อร่วมระหว่างแบคทีเรียและราบริเวณรากพืชDr. Oramas Suttinun
HSM0332013โครงการจัดทำบัญชีของเสียที่เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน (ต่อเนื่อง)Dr. Thantip Punmatharith
HSM0332013Development of the Industry-University Cooperative Research Center in Thailand - IUCRCAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij
KKU0322013โครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ 1)Assoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
HSM0312013Structure of AMATA Waste Management Center (Phase I)Dr. Thantip Punmatharith, Dr. Thantip Punmatharith
HSM0312013Chulalongkorn University - Chemical Safety and Hazardous Waste Management Program: Fiscal Year 2013Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Assoc.Prof.Dr. Supawan Tantayanon
HSM0342012Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand: ESPReL (phase 2)Assoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn
KMUTT0342012โครงการผลิตปุ๋ย (อัจฉริยะ) ลดโลกร้อนโดยวิธีประหยัดแบบไฟฟ้าเคมี ระยะที่Dr. Wilasinee Yoochatchaval
PSU0342012การย่อยสลาย 17 อัลฟ่า-เอสทีนิลเอสตราไดออลด้วยจุลินทรีย์แอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงที่มีโครงสร้างประชากรแตกต่างกันDr. Chaiwat Rongsayamanont
PSU0342012ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองแขวนลอยรวม ฝุ่นพื้นและเส้นผมจากโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์และชุมชนใกล้เคียงในประเทศไทย: นัยต่อการได้รับเข้าสู่ร่างกายและสุขภาพอนามัยของมนุษย์Dr. Dudsadee Muenhor
HSM0332012โครงการกำหนดนโยบายและมาตรการบริหารจัดการมลพิษ กิจกรรม : การพัฒนาแนวทางการกำหนดรหัสสถิติเพื่อจำแนกของเสียอันตรายที่ถูกควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล กิจกรรมย่อย : การกำหนดชนิดของของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่ถูกควบคุมตามอนุสัญญาบาเซลเพื่อนำไปกำหนดเป็นพิกัดรหัสสถิติDr. Thantip Punmatharith, Asst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Ms. Kwannapat Sorachoti
KMUTT0332012Development of an Integrated Model for Sustainable Harvesting of Water ResourceDr. Thidarat Boonsri
PSU0332012การปนเปื้อนและการประเมินการได้รับสัมผัสโลหะหนักในฝุ่นจากโรงงานเก็บซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานที่ดูแลเด็ก บ้าน สำนักงาน และรถยนต์ ในประเทศไทยDr. Dudsadee Muenhor
PSU0332012โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนAsst. Prof. Dr. Rotchanatch Darnsawasdi, Assoc.Prof.Dr. Perapong Tekasakul, Asst.Prof.Dr. Chatchai Ratanachai
HSM0322012โครงการจัดทำบัญชีของเสียที่เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนAsst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Asst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Dr. Thantip Punmatharith
HSM0322012โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2555-2559Dr. Sujitra Vassanadumrongdee, Asst. Prof. Dr. Pensri Watchalayann, Dr. Peera Charoenporn
HSM0322012โครงการปรับปรุงคลังข้อสอบผู้ควบคุมมลพิษAsst. Prof. Dr. Khemarath Osathaphan, Ms. Ploy Kosin
HSM0312012Chulalongkorn University - Chemical Safety and Hazardous Waste Management Program: Fiscal Year 2012Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Assoc.Prof.Dr. Supawan Tantayanon
KMUTT0312012Advanced Information Analysis and Application for ResearchDr. Thidarat Boonsri
KMUTT0312012โครงการทิศทางที่เหมาะสมของนโยบายการจัดการน้ำและศูนย์ข้อมูลกลางแห่งชาติDr. Thidarat Boonsri
CU-FS0342011Nutrient supplies and fluctuation in reef ecosystem under changing climateAssoc. Prof. Dr. Suchana Chavanich, Asst. Prof. Dr. Voranop Viyakarn, Dr. Patama Singhruck
CU-ERIC0342011Development of Biofuel for Agricultural Machinery for Greenhouse Gas ReductionAsst. Prof. Dr. Chantra Tongcumpou, Dr. Nuwong Chollacoop, Dr. Punjaporn Weschayanwiwat
CU-ERIC0342011Effect of Rice Varieties and Organic Fertilizer in Paddy Field to Greenhouse Gas ReductionAsst. Prof. Dr. Pantawat Sampanpanish, Nittaya Ruensuk
KMUTT0342011การประเมินผลกระทบจากการชะปุ๋ยที่มีต่อคุณภาพแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บธาตุอาหารในดินDr. Thidarat Bunsri
KMUTT0342011การกำจัดสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสที่ปนเปื้อนในน้ำโดยกระบวนการแวคคูอัมอัลตราไวโอเลตDr. Thunyalux Ratpukdi
KMUTT0342011Development of Sustainable Sewage Treatment System Corresponding to Decentralized-Treatment, Evaluation of Treatment System Phase IDr. Wilasinee Yoochatchaval
PSU0342011การใช้เถ้าน้ำมันปาล์มเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติDr. Punyanich Intharapat
HSM0332011โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์Dr. Porntip Wongsuchoto
HSM0332011Glass Bottle FootprintingDr. Porntip Wongsuchoto
HSM0332011Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand: ESPReLAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra
PSU0332011การย่อยสลายฟีนอลและกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยแบคทีเรียและเชื้อราตรึงบนวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมันDr. Oramas Suthinun
HSM0322011โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการกำหนดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของเสียอุตสาหกรรมDr. Sujitra Vassanadumrongdee
HSM0322011โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกลการพัฒนาที่สะอาด (CDMDr. Porntip Wongsuchoto
CU-FE0322011การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคตAssoc. Prof. Dr. Orathai Chavalparit, Dr.Chanathip Pharino, Dr. Warit Jawjit
CU-FE0322011Development of Analytical and Classification of Hazardous Waste GuidelineAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Asst. Prof. Dr. Khemarath Osathaphan, Dr. Thantip Punmatharith
KMUTT0322011Study on Integrated Reclamation of Cooling BlowdownAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai, Dr. Nonglak Boonrattanakij, Mr. Narongsak Deewattanarkul
HSM0312011Chulalongkorn University - Chemical Safety and Hazardous Waste Management Program: Fiscal Year 2011Assoc. Prof. Dr. Lursuang Mekasut, Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Assoc. Prof. Dr. Supawan Tantayanon
HSM0312011Development of a Strategic Environmental Framework towards Eco Industrial Town : A Case Study of Map Ta Phut, Rayong ProvinceDr. Sujitra Vassanadumrongdee, Ms. Atjima Meepring
CU-FS0312011ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจAsst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Mr. Sukho Singkram, Ms. Pimporn Siriwan
PSU0312011การประเมินศักยภาพของปุ๋ยหมักในภาคใต้: กรณีศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาAsst. Prof. Dr. Cherdchan Siriwong, Asst.Prof.Dr. Suvit Suwanno, Asst.Prof.Dr. Somtip Danteravanich
UBU0312011โครงการพัฒนาเครื่องไพโรไลซีสสำหรับการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันAsst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun, Asst.Prof.Dr. Mongkol Pusayatanont, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj
UBU0312011โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบหอกลั่นน้ำมันAsst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Asst.Prof.Dr. Mongkol Pusayatanont, Asst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun
UBU0312011โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันระยะที่ 1Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Asst.Prof.Dr. Mongkol Pusayatanont, Asst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun
UBU0312011โครงการพัฒนาเครื่องล้างขยะพลาสติกAsst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun, Asst.Prof.Dr. Mongkol Pusayatanont, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj
UBU0312011โครงการพัฒนาเครื่องล้างและสะบัดขยะพลาสติกAsst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun, Asst.Prof.Dr. Mongkol Pusayatanont, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj
UBU0312011โครงการพัฒนาเครื่องปั่นแห้งพลาสติกล้างแล้วAsst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun, Asst.Prof.Dr. Mongkol Pusayatanont, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj
HSM0342010The Study Project on Drafting Organic Laws in Accordance with the Draft Act on Economic Instruments for Environmental ManagementDr. Sujitra Vassanadumrongdee, Assoc.Prof.Dr. Kobkun Rayanakorn, Panate Manomaivibool
HSM0342010โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานและตรวจสอบและวิเคราะห์การระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมDr. Thantip Punmatharith, Asst.Prof.Dr. Manaskorn Rachakornkij, Asst.Prof.Dr. Siwatt Pongpiachan
HSM0332010Life Cycle Assessment of Floor Tiles and Wall TilesDr. Porntip Wongsuchoto
CU-FE0332010Removal and Recovery of Perfluorinated Compounds from Wastewater by Silicate AdsorbentsDr. Patiparn Punyapalakul
CU-FE0332010Study and Development of Volatile Organic Compounds Absorption Process in Bubble Column, Bubble Hydrodynamic and Mass Transfer ParametersAsst. Prof. Dr. Pisut Painmanakul
CU-FE0332010โครงการศึกษาการออกแบบระบบบำบัดเพื่อลดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในดินโดยระบบ Soil Vapor Extraction (SVE)Asst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Dr. Thantip Punmatharith, Dr.Pichet Chaiwiwatworakul
CU-FE0332010โครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งปนเปื้อนปรอทจากถังคอนเดนเสทของ PTTARAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Dr. Thantip Punmatharith
KKU0332010โครงการศึกษาประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำพองและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเอทานอลของจังหวัดขอนแก่นAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CMU0332010Development of appropriate water treatment technology with a ceramic membrane for the developing countries (April 2010)Assoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
KMUTT0332010Development of Co-benefits Treatment System of Liquid-waste Derived from Crop ResourceDr. Wilasinee Yoochatchaval
PSU0332010Developing GHG Calulation Methodology and GHG Optimization Option for Thai Palm Oil IndustryAsst. Prof. Dr. Charongpun Musikavong
HSM0322010โครงการดำเนินงานจัดการของเสียอันตรายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลAssoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant
HSM0322010Eco-Industrial EstateDr. Sontaya Krichnavaruk
HSM0322010The development of management information system (MIS) for the improvement of eco-efficiency in small and medium industry (SMI)Dr. Sontaya Krichnavaruk
CU-FE0322010โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่วลำห้วยคลิตี้แบบบูรณาการ”Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Dr. Sujitra Vassanadumrongdee
CU-FS0322010โครงการจ้างเหมาตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2553Assoc. Prof. Dr. Somkiat Piyatiratitivorakul
CU-FS0322010โครงการจ้างเหมาวัดปริมาณสารปรอทและสารหนูในน้ำทะเลบริเวณแท่นผลิตในอ่าวไทยAssoc. Prof. Dr. Somkiat Piyatiratitivorakul
KKU0322010โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตและรักษาระบบ Green Productivity เพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0322010การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud, Dr. Akraphon Janon, Dr.pattanapong Chamratprasert
PSU0322010Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in NISSUI Soybean ProductsDr. Siwatt Pongpiachan
PSU0322010การศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์ในฝุ่นละอองของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยองDr. Siwatt Pongpiachan
PSU0322010โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาAsst. Prof. Dr. Rotchanatch Darnsawasdi
TU0322010Best Practice on Green Productivity and Continuous ImprovingAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai
HSM0312010Chulalongkorn University - Chemical Safety and Hazardous Waste Management Program: Fiscal Year 2010Assoc. Prof. Dr. Lursuang Mekasut, Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Assoc. Prof. Dr. Supawan Tantayanon
CU-FE0312010Utilization of zinc sludge from wastewater treatment system in lightweight concreteAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Asst. Prof. Dr. Apichat Imyim, Dr. Pisut Painmanakul
KKU0312010โครงการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CMU0312010Development of appropriate water treatment technology with a ceramic membrane for the developing countries (October 2009)Assoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
CMU0312010Biogas production from treatment of sweetcorn washing water by Neutralization and UASB tanksDr. Patiroop Pholchan
KMUTT0312010Development of Autotroph Fixed Film Reactor for Nitrogen Removal from Agricultural IndustriesAssoc.Prof.Dr.Chalermraj Wantawin, Asst.Prof.Dr.Pongsak Noophan
PSU0312010การกำจัดสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนออกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีDr. Siwatt Pongpiachan
KU0312010Biomonitoring of volatile organic compounds impact at municipal solid waste landfill site by plant comet assayAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KU0312010Application of Semi-aerobic landfill technology for reducing greenhouse gas emission from solid waste disposal in ThailandAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
TU0312010ปริมาณการใช้ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วที่เหมาะสมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์Assoc. Prof. Dr. Somkiat Piyatiratitivorakul
UBU0312010โครงการรีไซเคิลตัวทำละลายในงานบริการพ่นสี ระยะที่ 2Asst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Asst. Prof. Dr. Wipada Sanongraj
HSM0242009National Life Cycle Inventory Database Development for Pulp and Paper IndustryAssoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Dr. Porntip Wongsuchoto
HSM0242009A Research Center for Chemical and Hazardous Waste Management Project (Phase II)Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant
CMU0242009Improvement of wastewater treatment system treatment of metal electronic enclosure and rack cabinet factory by coagulation processDr. Patiroop Pholchan
CMU0242009Data analysis of Hazardous waste in pig slaughterhouseAssoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
CMU0242009Data analysis of Hazardous waste in pig bleeders farmAssoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
CMU0242009Data analysis of Hazardous waste in pig farmAssoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
CMU0242009Removal of Formaldehyde and Phenol in dead body preservative solution combined with Domestic wastewater by Anaerobic filterDr. Patiroop Pholchan
PSU0242009Oxidation of Trichloroethylene and Essential Oil Component by Toluene Dioxygenase from Rhodococcus sp. L4 : Inhibition/Inactivation and RecoveryDr. Oramas Suttinun, Asst. Prof. Dr. Ekawan Luepromchai
KU0242009Research on Appropriate Landfill Operations for ThailandAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
HSM0232009The Study Project on Rules, Procedures, and Fees of Thailand's WEEE ManagementDr. Sujitra Vassanadumrongdee
HSM0232009Carbon Footprint Promotion ProjectDr. Porntip Wongsuchoto
KKU0232009Empowering Thai Food ProductivityAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CMU0232009Development of appropriate water treatment technology with a ceramic membrane for the developing countries (June 2009)Assoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
KU0232009the project for Research and development for water reuse technology in tropical regionsAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
TU0232009Green productivityAssoc. Prof. Dr. Nurak Grisdanurak
UBU0232009โครงการรีไซเคิลตัวทำละลายในงานบริการพ่นสี ระยะที่ 1Asst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Asst. Prof. Dr. Wipada Sanongraj
UBU0232009โครงการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันAsst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Asst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun, Asst. Prof. Dr. Wipada Sanongraj
CU-FE0222009Preparation Manual for Life Cycle Inventory and Life Cycle Assessment (LCI-LCA)Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Dr. Porntip Wongsuchoto, Dr. Sontaya Krichnavaruk
CU-FE0222009Communities of ammonia-oxidizing bacteria and achaea in wastewater treatment plants in ThailandDr. Tawan Limpiyakorn
KKU0222009Environmental Impact Assessment (EIA) of Renewable energy plants of 15 MW. Khonburi Power Plant Co.,Ltd.Assoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0222009Environmental Impact Assessment (EIA) of Renewable energy plants of 16 MW. Maesod Clean Energy Co., LtdAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0222009Best Practice on Green ProductivityAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0222009Promotion of Environmentally Friendly Production Project Small Scale TextileAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CMU0222009Development of appropriate water treatment technology with a ceramic membrane for the developing countries (Ceramic membrane filtration research unit)Assoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
KU0222009Long Term Properties of GeopolymerAssoc. Prof. Patcharaporn Suwanvittaya
TU0222009Siliceous Material Synthesis for Adsorption of Hydrochloride and Vinyl Chloride gasesAssoc. Prof. Dr. Nurak Grisdanurak, Dr. Jitlada Chumee
TU0222009Best practice on Green ProductivityAssoc. Prof. Dr. Nurak Grisdanurak, Dr. Harnpon Phungrassami
TU0222009Eco design: Preparation in life cycle assessment and eco-design product towards for industryDr. Harnpon Phungrassami, Dr. Harnpon Phungrassami
UBU0222009การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มMr. Praderm Pakkaew, Assist. Prof. Dr. Pirat Kaewsarn, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj
HSM0212009Thai Fogarty International Training and Research in Environmental and Occupational Health (ITREOH) Center: (Fiscal Year 2009)Prof. Dr. Mark G. Robson, Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Asst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij
HSM0212009Chulalongkorn University - Chemical Safety and Hazardous Waste Management Program: Fiscal Year 2009Assoc. Prof. Dr. Lursuang Mekasut, Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Assoc. Prof. Dr. Supawan Tantayanon
CU-FE0212009Life Cycle Assessment of Nuclear Power Plant for ThailandAssoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Dr. Porntip Wongsuchoto
CU-FS0212009โครงการจ้างเหมาตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552Assoc. Prof. Dr. Somkiat Piyatiratitivorakul, Prof. Dr. Piamsak Menasveta
CU-ERIC0212009Immobilization of Cd in contaminated soil: Effect on Cd Uptake to rice cultivationDr. Chantra Tongcumpou, Dr. Pantawat Sumpanpanich, Dr. Theerayut Toojinda
KKU0212009Collection and Analysis of Acid Deposition in Northeast RegionAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CMU0212009Development of appropriate water treatment technology with a ceramic membrane for the developing countries (October 2008)Assoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
KMUTT0212009Pilot Scale Experimental Study of Ethanol Distillery Wastewater Treatment for Biogas ProductionDr. Saorch Boonyakitsombut
KU0212009Investigation of Volatile Organic Compounds Emission and Mitigation at Solid Waste Disposal Site in ThailandAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KU0212009Treatment of lubricant contaminated soil by phytoremediationAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
HSM0242008Capacity building study for the hazardous waste management technology in ThailandAssoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Dr. Porntip Wongsuchoto
CU-FE0242008Eco-efficiency for Bangkok Polyethylene Public Company Limited, TOC Glycol Co.,Ltd. and Thai Oleochemicals Co., Ltd.Assoc. Prof. Dr. Orathai Chavalparit, Ms. Tanaphan Intang
CU-FE0242008Biodegradation of 17alpha-methyltestosterone and isolation of 17alpha-methyltestosterone-degrading bacteria from wastewater treatments plantsDr. Tawan Limpiyakorn, Prof. Dr. Say Kee Ong, Ms. Supreeda Homklin
CU-FE0242008Heavy Metal Distribution in Cement from Co-processing of Alternative Raw Materials Mix (AR Mix) Containing Heavy MetalsAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Asst. Prof. Dr. Apichart Imyim, Ms. Thantip Punmatharith
CU-FS0242008Application of basaltic rocks as micronutrient sources for agricultural usagesAssoc. Prof. Dr. Punya Charusiri
CU-FS0242008การบำบัดน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยวิธีทางชีวภาพAssoc. Prof. Dr. Suthep Thaniyavarn, Asst. Prof. Dr. Onruthai Pinyakong, Asst. Prof. Dr. Ekawan Luepromchai
CU-FS0242008โครงการการพัฒนาวิธีผลิตและเก็บรักษาหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้จัดการสิ่งแวดล้อมAssoc. Prof. Dr. Suthep Thaniyavarn, Assoc. Prof. Dr. Pairoh Pinphanichakarn, Asst. Prof. Dr. Onruthai Pinyakong
CU-ERIC0242008Surfactant Enhanced Remediation of Organolead ContaminationDr. Chantra Tongcumpou, Asst.Prof.Dr. Ekawan Luepromchai
KKU0242008Initial Environmental Examination of Biomass Power Plant of 9.9 MW., TRCCE, Nakhonratchasima ProvinceAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud, Asst. Prof. Dr. Netnapid Tantemsupya, Somsak Pitaksanurat
PSU0242008Characteristics and potential of utilization of Composted material obtained from waste concentrated latex, STR20 and smoked rubber sheet facforiesAsst. Prof. Dr. Panalee Chevakidagarn
PSU0242008Utilization of centrifugal residue from concentrated latex factories and ash from smoked rubber sheet factories as a binder in solidification of decorated materialsAsst. Prof. Cherdchan Siriwong
PSU0242008โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากการบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้นโดยใช้ระบบอีจีเอสบีAssoc. Prof. Dr. Galaya Srisuwan, Assoc. Prof. Dr. Veerasak Thonglimp
HSM0232008Guideline for Thai industrial development to comply with REACH RegulationAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Ms. Radawarn Silpapochakul, Ms. Wannee Puttitavorn
CU-ERIC0232008Removal of Solvent-based Ink from Polypropylene Sheet by Alkyltrimethyammoniumbromide: Effect of Alkyl Chair Length, Concentration of Surfactant and Process TemperatureDr. Arubol Chotipong
KKU0232008Participatory Research on Floating Pen Aquaculture, Phoenix Pulp & Paper Public Co. LtdAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KMUTT0232008BMP Test of Chicken ManureDr. Saorch Boonyakitsombut
PSU0232008Utilization of waste from concentrated rubber latex, STR20 and smoked rubber sheet industries as a compost with simplified composting technologyAsst. Prof. Chedchan Siriwong
UBU0232008โครงการวิจัยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj
UBU0232008โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj
HSM0222008Review on Research and Development of Economic Tools for Environmental Valuation and Their Policy ImplicationsDr. Sujitra Vassanadumrongdee
HSM0222008Preparation Manual for Life Cycle Inventory and Life Cycle Assessment in Non-Ferrous Metals IndustryAssoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Dr. Porntip Wongsuchoto
HSM0222008Development of Database for REACH ImplementationAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Ms. Radawarn Silpapochakul, Mr. Napatr Kunachitpimol
HSM0222008Center for Chemical and Hazardous Waste Management ProjectAssoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Dr. Sujitra Vassanadumrongdee, Ms. Walaiporn Mooksuwan
HSM0222008National Life Cycle Inventory Database Development for Glass IndustryAssoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Dr. Porntip Wongsuchoto
CU-FS0222008โครงการจ้างเหมาตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551)Assoc. Prof. Dr. Somkiat Piyatiratitivorakul
CU-ERIC0222008Oil Extraction from Jatropha Seed by Surfactant SolutionDr. Chantra Tongcumpou
KKU0222008Environmental Quality MonitoringAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0222008Strategic Plan for Regional Environmental OfficeAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0222008Best Practice on Green ProductivityAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0222008Auditing of Sustainable Development ReportAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CMU0222008Evaluation of Fluoride enrichment in groundwater in Chiang Mai - Lamphun Basin, ThailandAssoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
PSU0222008Dredging project of Aoa Ban-don, Surat Thani Province, ThailandDr. Chalinda Ariyadej
TU0222008โครงการจัดทำคู่มือกำกับดูแลสถานประกอบการ: คู่มือเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนำเข้าในโรงงานอุตสาหกรรมAssoc. Prof. Dr. Nurak Grisdanurak, Assoc. Prof. Dr. Prasert Pavasant, Dr. Sontaya Krichnavaruk
UBU0222008โครงการวิจัยลักษณะสมบัติและการประมาณปริมาณของเสียเขตเทศบาลตำบลนาส่วง จังหวัดอุบลราชธานีAsst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Asst. Prof. Dr. Wipada Sanongraj, นางสาวปรียาภัทร วรรณสุข
UBU0222008โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาดใหญ่Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Asst. Prof. Dr. Wipada Sanongraj, นายปรัชญา ตักโพธิ์
UBU0222008โครงการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากห้องพ่นสีสเปรย์Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj
UBU0222008การเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์บนผิวไฟเบอร์กลาส เพื่อใช้บำบัดมลภาวะอากาศภายในอาคาร ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชั่นAsst. Prof. Dr. Wipada Sanongraj, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Mr. Aekkarat Sri-on
UBU0222008การรีไซเคิลตัวทำละลายในงานบริการพ่นสีAsst. Prof. Dr. Adun Janyalertadun, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Mr. Chumsunti Santaweesuk
HSM0212008Chulalongkorn University - Chemical Safety and Hazardous Waste Management Program: Fiscal Year 2008Assoc. Prof. Dr. Lursuang Mekasut
HSM0212008Thai Fogarty International Training and Research in Environmental and Occupational Health (ITREOH) Center: (Fiscal Year 2008)Prof. Dr. Mark G. Robson, Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Asst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij
HSM0212008Emerging of Sustainable Food Comsumption in Newly Industrializing Economies: the Case of ThailandAsst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Ms. Kanang Kantamaturapoj
CU-ERIC0212008Hazardous Waste Distribution in Bangphra Reservior, Chonburi ProvinceDr. Kallaya Suntornvongsagul
PSU0212008The Program of Industrial Production Process Improvement with Cleaner Technology: 2008Asst. Prof. Dr. Sumate Chiprapat, Ms. Jareerat Sakulrat
TU0212008Green Productivity ในอุตสาหกรรมอาหารAssoc. Prof. Dr. Nurak Grisdanurak, Mr. Harnpon Phungrassami
HSM0242007Efficiency Enhancement for Tetrachloroethylene Removal from Wastewater Using A Phase Separation of Surfactant Solution by Lipophilic Linkers and Nonionic Surfactants AdditionDr. Punjaporn Weschayanwiwat
CU-FE0242007Effect of Surface Functional Groups of Mesoporous Silicates and Superparmagnetics Nanoparticle on Haloacetic Acid RemovalDr. Patiparn Punyapalakul
CU-FE0242007Development of Flotation Process for Treatment of Oil-contaminating WastewaterDr. Pisut Painmanakul
CU-FE0242007Translation of Watershed Management Resource KitAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij
CU-FS0242007Biodegradation and bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbon in soil under acidic conditionAsst. Prof. Dr. Onruthai Pinyakong
CU-FS0242007งานจ้างเหมาบริการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณธาตุ/สารประกอบ ในสารละลายจากดินและหินตัวอย่างAssoc. Prof. Dr. Punya Charusiri
CU-ERIC0242007Preparation for Retificationon Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their DisposalDr. Kanongnij Sribuaiam, Dr. Chantra Tongcumpou, Dr. Chalotorn Kansuntisukmongkol
KKU0242007Prevention and Mitigation OF Pollution and NuisanceAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0242007Study of Environment and Social Impact of Hua Na Dam, Kanthararom District, SrisaketAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0242007Promotion of Environmentally Friendly Production Project Small Scale TextileAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
HSM0232007Knowledge Platform on Chemical Safety: Phase IIIAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Ms. Radawarn Silpapochakul, Ms. Wannee Puttitavorn
CU-FE0232007Utilization of ash for commercial purposesAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Ms. Thantip Punmatharith, Chatri Saosub
CU-FE0232007Study on Communities and Nitrification Rate of Nitrifying Bacteria in Shrimp Ponds and Their Water Recirculation SystemsDr. Tawan Limpiyakorn, Dr. Sorawit Powtongsook, Asst. Prof. Dr. Wiboonluk Pungrasmi
CU-FS0232007โครงการจ้างเหมาตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550)Assoc. Prof. Dr. Somkiat Piyatiratitivorakul
CU-FS0232007Isolation and characterizaton of pyrene degrading bacterial consortiuml and treatment contaminated soil by bioremediatonAsst. Prof. Dr. Onruthai Pinyakong
CU-FS0232007Global Reporting Initiative (GRI) Study of Performance Indicator for Banpu Public Company Limited (IV)Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Dr. Wit Soontaranun, Assoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CU-ERIC0232007Effect of Phosphorus Fertilizer on Cd and Zn Uptake by Sugarcane CultivationDr. Pantawat Sampanpanish
CU-ERIC0232007Pilot Plant: Chamchuree Organic Fertilizer and BioextractMs. Tanaphan Sunthara
CU-ERIC0232007Compound Accumulation on Phyllanthus reticulates Poir. Using Contaminated Soil from ChromiumDr. Pantawat Sampanpanish
CU-ERIC0232007Waste Recycling Management in Chulalongkorn UniversityMs. Tanaphan Sunthara, Dr. Arobol Chotiphong
KKU0232007Project on Producing of Biochemical Products Using Sugar-Cane as Raw MaterialAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CMU0232007Study of Hazardous wastewater treatment system performance in Maeta V.P pig farmAssoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
CMU0232007Data analysis of Hazardous waste in fatten pig farm and carven plant V&F Freshfood Co., Ltd.Assoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
CMU0232007Performance study of Pig farms and slaughterhouse Wastewater treatment plants of V.P.F. Group Co., Ltd.Assoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
KMUTT0232007Pilot Plant of 200 L. UASB Reactor for Sulfate RemovalDr. Saorch Boonyakitsombut
KMUTT0232007Degradation of Hazardous Aromatic compounds and Iron Crystallization in Fluidized-bed Fenton ProcessAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai
PSU0232007Exploration Project fro Geological Resource Management of Songkhla Lake Watersheds: Geochemical Exploration and Sediment Supply in Southern Terrain of Songkhla Lake WatershedAssoc. Prof. Pisanu Bunnual, Asst. Prof. Dr. Rotchanatch Darnsawasdi, Asst. Prof. Dr. Panalee Chevakidagarn
CU-FS0222007The study on the investigations of active faults in Changwat Kanchanaburi area, western ThailandAssoc. Prof. Dr. Punya Charusiri, Dr. Thanop Thitimakorn, Mr. Suwith Kosuwan
CU-FS0222007Investigation on Recurrence Interval in Areas Showing Trace of Movement along the Faults in Prachuab Khirikhan, Chumporn,Ranong, Surat Thani, Krabi, Phang Nga and Phuket Provinces (Ranong and Khlong Marui Faults)Assoc. Prof. Dr. Punya Charusiri, Asst. Prof. Dr. Chakkaphan Sutthirat, Mr. Montri Choowong
CU-ERIC0222007Heavy Metals in Soil and Sugarcane Grown in Central, North and North-East Regions of ThailandDr. Chantra Tongcumpou, Dr. Pantawat Sampanpanish, Ms. Prariya Lumping
CU-ERIC0222007Utilization of Rice Grain from Cd Contaminated Area as SeedingMr. Meechai Siangliw, Dr. Chantra Tongcumpou, Dr. Theerayut Toojinda
KKU0222007Ethanol Production of Mae-Sod Clean EnergyAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0222007Study of Utilization of Wastewater seepageAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CMU0222007Community Engagement for Risk-based Water Supply Planning in the Chiang Mai - Lamphun Basin, ThailandAssoc. Prof. Dr. Suraphong Wattanachira
CMU0222007Resolve airpollution problems of flue gas from ceramic plantAsst. Prof. Dr. Petch Pengchai, Asst. Prof. Dhiti Cheochanvit
TU0222007Utilization of Alumina waste to AluminosilicateAssoc. Prof. Dr. Nurak Grisdanurak
TU0222007การสลายไอสารประกอบไฮโดรคาร์บอนระเหยได้ซึ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ด้วยแสงภายใต้อุณหภูมิต่ำAssoc. Prof. Dr. Nurak Grisdanurak
UBU0222007การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับฟอกอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลAsst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj, Asst. Prof. Dr. Wipda Sanongraj
HSM0212007Chulalongkorn University - Chemical Safety and Hazardous Waste Management Program: Fiscal Year 2007Assoc. Prof. Dr. Lursuang Mekasut
CU-FE0212007Biogas promotion for industriesAssoc. Prof. Dr. Sutha Khaodhiar
CU-FE0212007Solid Waste Management Program for Phitsanulok (SWM-PHS): Case study of co-processing of MSW in cement kilnDr. Pisut Painmanakul, Asst. Prof. Dr. Wiboonluk Pungrasmi, Dr. Patiparn Punyapalakul
CU-FE0212007Translation and Preparation Manuscript of “Guidelines on Co-processing Waste Materials in Cement ProductionAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Dr. Chantra Tongcumpou, Ms. Thantip Punmatharith
KKU0212007Sampling and analysis of acid deposition in Northeast of ThailandAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KMUTT0212007Development of Scale to Predict the Effect of Heavy Metals (Chromium, Cadmium, and Zinc) on Cement PropertiesAssoc. Prof. Dr. Puangrat Kajitvichayanukul
KMUTT0212007Reductive Dechlorination of Hazardous Chlorinated Organic Compounds in SedimentAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai
PSU0212007Enhancing treatment efficiency of wastewater from concentrated rubber latex industry by sulfidogenic high-rate bioreactors and sulfuric acid production from waste biogasAsst. Prof. Dr. Sumate Chiprapat
PSU0212007The Program of Industrial Production Process Improvement with Cleaner Technology: 2007Asst. Prof. Dr. Sumate Chiprapat, Ms. Jareerat Sakukrat
KU0212007Construction of a 250 m3/day sewage treatment plant projectAssoc. Prof. Dr. Chart Chiemchaisri
CU-FE0242006The study of energy efficiency improvement in sugar and cane industriesAssoc. Prof. Dr. Sutha Khaodhiar, Dr. Viboon Srichroenchaijul
CU-FS0242006Isolation and characterizaton of acenaphthene dioxygenase genes of Sphingomonas sp. SP2Asst. Prof. Dr. Onruthai Pinyakong
CU-FS0242006Thermoluminescence Dating : Geological Study of Earthquake at Sri Sawat Fault and Three Pagoda Fault, Kanchanaburi ProvinceAssoc. Prof. Dr. Punya Charusiri
CU-ERIC0242006Sugarcane Cultivation in Former Cadmium Contaminated Paddy SoilAssoc. Prof. Dr. Wasant Pongsapich, Dr. Chantra Tongcumpou, Dr. Pantawat Sumpanpanich
KKU0242006Study of Mitigation Measures on Environmental Impact of Ethanol of Mitrphol Sugar Company, Kalasin ProvinceAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KMUTT0242006Heavy Metal Speciation in Clinker and Cement from Co-Burning Process with Industrial Waste Using Synchrotron Radiation and its Behavior on Longterm LeachingAssoc. Prof. Dr. Puangrat Kajitvichayanukul
KKU0232006Project on Producing of Biochemical Products Using Sugar-Cane as Raw MaterialAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
HSM0122006Development of Policy Framework in Response to REACH Enforcement : Preparedness of Laboratory Service for Thai IndustriesAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Assoc. Prof. Rawadee Dhamma-Upakorn, Ms. Wannee Puttitavorn
CU-FE0122006Site remediation and landscape improvement for industrial community ar Soi KongpananpolAsst. Prof. Dr. Khemarath Osathaphan
CU-FS0122006Global Reporting Initiative (GRI) Study of Performance Indicator for Banpu Public Company Limited (III)Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Dr. Wit Soontaranun
CU-FS0122006Geochemical Exploration in Area Around Klong Luang Reservoir, ChonburiAssoc. Prof. Dr. Punya Charusiri, Asst. Prof. Dr. Chakkaphan Sutthirat
KKU0122006Gold Mining of Tongkah Harbour Public Co.LTD., Loey ProvinceAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
HSM0112006Cleaner Agro-industries: Agro-Industrial Transformation Towards Sustainability: Southeast and East Asia in Global Perspective - AGITS (II)Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Dr. Wit Soontaranun
CU-FS0112006Investigation on Mineral Resource Management Songkhla-Lake Basin: Phase 2Assoc. Prof. Dr. Punya Charusiri, Asst. Prof. Dr. Chakkaphan Sutthirat
CU-FS0142005Global Reporting Initiative (GRI) Study of Performance Indicator for Banpu Public Company Limited (II)Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Dr. Wit Soontaranun
HSM0132005Removal of BTEX from Wastewater by Using Phase Separation of Cationic-Anionic Surfactant MixturesDr. Punjaporn Weschayanwiwat
CU-ERIC0132005Zoning of Cadmium Level in Flood Plains Area of Mae Toa and Mae Ku SubcatchmentsAssoc. Prof. Dr. Wasant Pongsapich, Dr. Chantra Tongcumpou, Asst. Prof. Dr. Chakkaphan Sutthirat
CU-ERIC0132005Lesson Learned from Chemical Accident InvestigationsMs. Wannee Puttitavorn
KKU0132005Modeling of Global Hydrological Cycles and World Water Resources Coupled with Human ActivityAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0132005Hazardous Chemical Substances Management Using Spatial Planning ApproachAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CU-FS0122005Investigation on Mineral Resource Management Songkhla-Lake Basin (Geochemistry & Soil Erosion)Assoc. Prof. Dr. Punya Charusiri
CMU0122005Development of Prototype Anaerobic Digestion Plant for Biogas and Fertilizer Production from Organic Fractions of Municipal Solid WasteAssoc. Prof. Somjai Karnchanavong
CMU0122005Problems and dispersion of odor from pig farmAsst. Prof. Dr. Petch Pengchai
CMU0122005Delvelopment for leveling up Products Produced by Clean Technology under The 1 Tambol 1 Product-Saa Paper Manufactory CategoryAssoc. Prof. Dr. Khajornsak Sopajaree, Asst. Prof. Dr. Petch Pengchai
CMU0122005Investigation of particulate matters in ambient air of Chiang Mai and Lumphun ProvinceAssoc. Prof. Dr. Khajornsak Sopajaree
CU-FE0112005Synthesis of Zeolite from the Coal Fly Ash and Bagasse Fly Ash for Lead Removal fron the Lead-Production Plant's WastewaterAssoc. Prof. Dr. Thares Srisatit
CU-FE0112005Environmental Technology Dissemination in the Asia and Pacific Region: Follow up Thailand Strategic PlanAsst. Prof. Dr. Khemarath Osathaphan, Dr. Chantra Tongcumpou
CU-FS0112005Investigation of Active Faults, Nuclear Research Centre, OngkarakAssoc. Prof. Dr. Punya Charusiri
KKU0112005Industrial Impact on the Aquatic Environmental in the Pong River (Phase II)Assoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KMUTT0112005Influence of Vanadium on Cement Properties and Leaching AnalysisAssoc. Prof. Dr. Puangrat Kajitvichayanukul, Ms. Suthatip Sinyoung
HSM0142004Study on the Controlling System of Hazardous Substances in Household productsAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Assoc. Prof. Rawadee Dhamma-Upakorn
HSM0142004Knowledge Platform on Chemical Safety: Phase IIAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Ms. Wannee Puttitavorn
CU-FE0142004Manuals and Handbooks on Emergency Response to Chemical Incidents for Incident Commander Training CoursesAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij, Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Dr. Pichaya Rachdawong
CU-FS0142004Thailand National Chemicals Management ProfileAsst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Mr. Napatr Kunajitpimol
PSU0142004Songkhla Lake Basin Planning StudyAsst. Prof. Dr. Chatchai Rattanachai, Asst. Prof. Dr. Wichai Karnjanasuwan
HSM0132004Beneficial Utilization of Industrial Waste as Cementitious MaterialDr. Walairat Bumrongkitcharoen
HSM0132004Cadmium Distribution and Bioavailability in cultivated Soil and Crops in the Vicinity of Zinc Mine in Mae SotAssoc. Prof. Dr. Wasant Pongsapich, Dr. Chantra Tongcumpou
CU-FE0132004Fate of Heavy Metal in Cement from Cement Production Utilizing Hazardous Waste as Fuels or Raw MaterialAsst. Prof. Dr. Manaskorn Rachakornkij
KKU0132004Efficiency of Pond to Remove Pathogens in WastewaterAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
HSM0122004First Integrated Industrial Environmental Information Collection Model: a Pilot Project at Pathumthani for Provincial (CEO)Assoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Ms. Wannee Puttitavorn
CU-FS0122004Global Reporting Initiative (GRI) Study of Performance Indicator for Banpu Public Company Limited (I)Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Dr. Wit Soontaranun
CMU0122004Modeling of Global Hydrological Cyeles and World Resources Coupled with Human Activities: 2Asst. Prof. Dr. Petch Pengchai
KMUTT0122004Treatment of Secondary Effluent from Biological Process Receiving Secured Landfill Leachate by Advanced Oxidation ProcessAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai
KMUTT0122004Photocatalysis Prototype Development Chromium Removal and Recovery from Industrial WastewaterAssoc. Prof. Dr. Puangrat Kajitvichayanukul
KMUTT0122004Treatment of Fishery-pier and Prison Wastewaters by Anerobic Filter ProcessAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai
HSM0112004Pilot Project to Develop Guidelines for Record Keeping System of Industrial Hazardous Wastes : Samutprakarn ProvinceAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Ms. Wannee Puttitavorn
KKU0112004Water and Energy Audit in Tapioca Starch Factories : Phase IIAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
KKU0112004Industrial Impact on the Aquatic Environmental in the Pong RiverAssoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud
CMU0112004Modeling of Global Hydrological Cycles and World Water Resources Coupled with Human ActivitiesAsst. Prof. Dr. Petch Pengchai
KMUTT0112004Leaching Study of Heavy Metal from Cement Using Industrial Waste in Production ProcessAssoc. Prof. Dr. Puangrat Kajitvichayanukul, Mr. Ekkachai Taweekitwanit
PSU0112004Exposure Assessment of Traditional and IPM Farmers on Using Pesticides: A Case Study at Bang Rieng Sub Distric, Khuan Nieng District, Songkhla ProvinceAsst. Prof. Dr. Parichart Visuthismajarn
HSM0132003Development of Tracking System of Hazardous Substance Listed in Hazardous Substance ActAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Ms. Wannee Puttitavorn
CU-FE0132003Development of the Factory Control Protocol for the Industrial Community Environmental Restoration.Asst. Prof. Boonyong Lohwongwat
CU-FE0132003Clean Technology for the Starch IndustryAsst. Prof. Boonyong Lohwongwat
CU-FE0122003Efficiency Enhancement for Removal of Turbidity in the Pilot Upflow Pelletization ProcessAssoc. Prof. Dr. Chavalit Ratanatamskul
CU-FE0122003Survey of the Molasses Contaminated Soil Around the Molasses Silo in the Brewery Plants in the Three Central ProvincesAssoc. Prof. Dr. Thares Srisatit
CU-FS0122003Removal of Lead and Mercury in Wastewater from On-Nooch Solid Waste Disposal Site by Chitosan FlakeAssoc. Prof. Dr. Khantong Soontarapa, Ms. Jarurat Chaolert
CU-ERIC0122003Odour Control from Industry and Wastewater Treatment Plant: A Demonstration Project.Assoc. Prof. Dr. Noppaporn Panich
CU-ERIC0122003Enhanced Soil Remediation by SurfactantDr. Chantra Tongcumpou
CU-ERIC0122003Utilization of Plant Termenes for Induction of Rhodococcus pyridininvorans L4 Bacteria to Degrade Trichloroethylene (TCE) and Characterization of Involving GeneDr. Ekawan Luepromchai
CU-ERIC0122003Public Forum : Challenges in Participatory management of Chemical SafetyMs. Wannee Puttitavorn
CMU0122003Reuse of Effluent from Domestic Wastewater Treatment Plant in Agriculture: Phase 2Assoc. Prof. Dr. Suporn Koottathep
KMUTT0122003Study Research of Wastewater Management of Mint FactoryDr. Saroch Boonyakitsombut, Asst. Prof. Dr. Sompop Sanongraj
KMUTT0122003Feasibility Study of Chromium Removal and Recovery from Electroplating Wastewater Using Photocatalysis ProcessAssoc. Prof. Dr. Puangrat Kajitvichayanukul
KMUTT0122003Poultry Wastewater TreatmentDr. Saroch Boonyakitsombut
KMUTT0122003Productivity Improvement in Thai Food Industry Through GP TechniqueAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai
KMUTT0122003Application of Advanced Oxidation Processes as Pretreatment for Medical WastewaterAssoc. Prof. Dr. Puangrat Kajitvichayanukul
HSM0112003Cleaner Agro-industries: Agro-Industrial Transformation Towards Sustainability: Southeast and East Asia in Global Perspective - AGITS (I)Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn, Dr. Wit Soontaranun
HSM0142002Management of Knowledge Platform on Chemical SafetyAssoc. Prof. Dr. Varapan Danutra, Ms. Wannee Puttitavorn
CU-FE0142002Utilization of the Silica-Alumina Waste for High Silica-Alumina Cement ProductionAssoc. Prof. Dr. Petchaporn Chawakitcharoen
CU-FS0142002Eco-Industrial & Eco-Industrial Estate Technologies and System Integration for Advance PowerAsst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn
CU-FS0132002Translation on 1) Good Housekeeping Guide; 2) GHK PresentationAsst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn
CU-FS0122002Utilization of Agricultural Materials to Enhance Microbial Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in SoilDr. Kanchana Juntongjin, Assoc. Prof. Dr. Pairoh Pinphanichakarn
CU-FS0122002The Impact of Openness to International Trade and Investment and the strength of the Environmental Regulations on the Energy and Pollution Intensity in Cement IndustryAsst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn
CMU0122002Pollution Prevention and Control by Green ProductivityAssoc. Prof. Dr. Suporn Koottathep
KMUTT0122002Leachate Treatment by Soil Conditioning with Sludge from Domestic Wastewater TreatmentAssoc. Prof. Dr. Chalermraj Wantawin
KMUTT0122002Design of Surface DecanterAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai
KMUTT0122002Granulation During Start-up Wastewater Treatment SystemDr. Saroch Boonyakitsombut
KMUTT0122002Latex Wastewater Treatment by Sulfide Precipitation and Biological Processes Pilot ScaleAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai
CU-FE0112002Preparation of Activated Carbon from Para Rubber WasteAssoc. Prof. Dr. Thares Srisatit
CU-FS0112002Development of Strategic Plan for Environmental Technology Dissemination for ThailandAsst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn
KMUTT0122001Green Productivity Demonstration Program on TextileAssoc. Prof. Dr. Jin Anotai
CMU0122000Reuse of Effluent from Domestic Wastewater Treatment Plant in AgricultureAssoc. Prof. Dr. Suporn Koottathep