News & Activities

You Are Here: Home / Laboratory / News & Activities

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่อมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ห้องปฏิบัติการ ศสอ. ได้ทำการตวจวัดสภาพแวดล้อมตามปัจจัยเสี่ยง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ห้องปฏิบัติการของ ศสอ. ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ

วันที่ 20 เมษายน 2561 ทางห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายได้มีการจัดกิจกรรม ซ้อมโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดสารเคมีหกรั่วไหล