ระเบียบวิธีการใช้ห้องปฏิบัติการ สำหรับนิสิตและนักวิจัย

You Are Here: Home / Laboratory / ระเบียบวิธีการใช้ห้องปฏิบัติการ สำหรับนิสิตและนักวิจัย

ก่อนขอใช้ห้องปฏิบัติการ

 • เข้าประชุมระเบียบข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการแรกเข้า (F01)
 • เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมี (ChemSafe)
 • เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (ChemTrack / WasteTrack)
 • จัดทำการประเมินความเสี่ยง (F02), (F03), (F04), (F05)

ระหว่างใช้ห้องปฏิบัติการ

 • เบิก Key card (F07)
 • จองโต๊ะวิจัย และ เบิกกุญแจตู้ห้องปฏิบัติการ
 • Scan Key-cardของตนเองทุกครั้งที่เข้า-ออก ห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติตามระเบียบห้องปฏิบัติการ ดังนี้
 • การใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยนอกเวลา (F09)
 • การทำงานในห้องปฏิบัติการ
 • การการนำตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ (F10), (F11)
 • การการจัดการสารเคมี(F12), (F13)
 • การจองและใช้เครื่องมือวิจัย
 • การยืม-คืน เครื่องมือและวัสดุวิจัย(F14)
 • การนำวัสดุ-ครุภัณฑ์เข้าออก(F15)
 • การจัดการของเสีย(F16), (F17), (F18)
 • กรณีการเกิดอุบัติเหตุ (F19)

ขอยกเลิกการใช้ห้องปฏิบัติการ

 • คืนโต๊ะวิจัย
 • คืนอุปกรณ์วิจัย กุญแจ และ Keycard
 • ชำระค่าวิเคราะห์และค่าวัสดุชำรุด
 • นำอุปกรณ์วิจัยส่วนบุคคล ออกจากห้องปฏิบัติการ
 • นำตัวอย่างและสารเคมีส่วนบุคคล ออกจากห้องปฏิบัติการ (F20)

Download แบบฟอร์ม

F02 แบบฟอร์มจำแนกประเภทของกิจกรรมของงาน

F03 แบบฟอร์มชี้บ่งความเป็นอันตราย

F04 การกำหนดความเสี่ยง

F05 Project Risk Assessment Form

F06 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการในเวลาทำการปกติ

F07 แบบฟอร์มการรับ-คืนกุญแจประตู (key card)1

F08 ใบเซนต์ชื่อเข้าออกแลป

F09 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาทำการ

F10 แบบฟอร์มบันทึกการนำตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

F11 ป้ายระบุตัวอย่าง

F12 การนำเข้าสารเคมีส่วนบุคคล

F13 ข้อมูลสารเคมีส่วนกลางในห้องปฏิบัติการที่หมดแล้ว

F14 แบบฟอร์มการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

F15 แบบฟอร์มการนำเครื่องมือ_อุปกรณ์และวัสดุออกนอกห้องปฏิบัติการ

F16 บันทึกข้อมูลการกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ

F17 ฉลากติดขวด Wastetrack

F18 การจำแนกของเสียของเสียอันตราย 14 ประเภทในระบบ Wastetrack

F19 แบบฟอร์มการรายงานและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ

F20 แบบรายงานการตรวจสอบเพื่อขอยกเลิกการใช้พื้นที่ทำวิจัย