อัตราการให้บริการ

You Are Here: Home / เครื่องมือของห้องปฏิบัติการ ศสอ. / อัตราการให้บริการ

อัตรา 1 นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม / บุคลากรของ ศสอ. / บุคลากรและนิสิต นักศึกษาของสถาบันร่วม
อัตรา 2 นิสิตและบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันร่วม หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานที่มีความร่วมมืออื่นๆ
อัตรา 3 หน่วยงานการศึกษา / หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
อัตรา 4 หน่วยงานเอกชน / องค์กรอิสระ