เครื่องมือของห้องปฏิบัติการ ศสอ.

You Are Here: Home / Laboratory / เครื่องมือของห้องปฏิบัติการ ศสอ.

Complete Scanning Electron Microscope System (ESEM)esem-250x170
เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล๊กตรอนแบบส่องราด (SEM) สามารถศึกษาพื้นผิวตัวอย่าง โครงสร้างจุลภาค และส่วนประกอบทางเคมีสำหรับตัวอย่างด้านโลหะวิทยา วัสดุศาสตร์ และชิ้นส่วนทางวิศวกรรม ได้ทั้งในสภาพปกติ สภาพที่เกิดการแตกหักเสียหาย สภาพที่ผ่านการใช้งานมา ซึ่งพื้นผิวนั้นอาจมีสภาพพรุน เกิดสนิม มีความชื้น หรือมีคราบน้ำมัน สามารถได้ที่ตั้งแต่กำลังขยาย 10 เท่าหรือน้อยกว่า จนถึง 500,000 เท่า มีหัวจับหรืออุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron: SE), อิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Back-Scattered Electron: BSE) และรังสีเอ็กซ์ (X-Ray) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างลำอิเล็กตรอนกับพื้นผิวตัวอย่าง และสามารถนำสัญญาณ SE, BSE และรังสีเอ็กซ์ มาแปลงให้เป็นภาพโครงสร้างของพื้นผิว ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีได้
อุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุแบบ Energy Dispersive X-Ray มีความสามารถในการตรวจจับธาตุอย่างน้อย 132 eV (ตรวจจับ Boron ได้เป็นอย่างน้อย) สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาร โดยวิเคราะห์จาการวัดรังสีเอ็กซ์ที่กระจายออกมา ซึ่งสามารถระบุและแสดงชื่อธาตุได้โดยอัตโนมัติ สามารถ Mapping ธาตุ และทำ Line scan ของทุกธาตุ ตั้งแต่ B จนถึง U โดยสามารถทำการวิเคราะห์ได้ในบริเวณที่ต้องการ(ทั้งแบบจุดและในพื้นที่ที่ ต้องการ)

สถานที่ตั้ง : HSM

gcmsGas Chromatography (GC)
Gas Chromatography with Mass Spectrometer(GC-MS)
ใช้ในการแยกวิเคราะห์สารและองค์ประกอบของสารที่ซับซ้อน มีความเฉพาะเจาะจงและความไวสูง ให้ผลเที่ยงตรงและรวดเร็ว โดยใช้เทคนิคการแยกทางโครมาโทกราฟี ที่ใช้แก๊สเป็นเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เครื่อง GC ของศูนย์ฯ สามารถวิเคราะห์สารได้หลากหลาย ทั้งที่เป็น Detector มาตรฐานที่ใช้งานอย่างกว้างขวาง และ Detector ที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง ได้แก่ Gas chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS), Gas chromatography (FID/ECD), Gas chromatography (TCD/FPD) นอกจากนั้นยังมีเครื่อง Gas chromatography with Head space (GC-HS) และ Gas chromatography Purge and trap สำหรับการวิเคราะห์สารที่มีความสามารถในการระเหยสูง

สถานที่ตั้ง : HSM ERIC CU-FE CU-FE KKU KMUTT PSU

X-Ray Fluorescence Spectromexrfter (XRF)
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้กันอย่างแพร่หลายในการ วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ของตัวอย่างชนิดต่างๆ อาทิเช่น หาธาตุและสารประกอบที่ความปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม งานการวิเคราะห์เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน งานศึกษากากของเสียอุตสาหกรรม งานวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในการผลิตปูนซีเมนต์ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ปริมาณเป็น ppm จนถึง เปอร์เซนต์ของธาตุเบริลเลี่ยมไปจนถึงยูเราเนียม โดยใช้เวลาในการวิเคราะหืน้อยมากในระดับนาที อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างโดยไม่ทำให้ตัวอย่างเสียหายได้ (non-destructive analysis) แต่ถ้าต้องการได้ผลวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง ก็สามารถทำได้ โดยมีการเตรียมตัวอย่างก่อน เช่นบดและอัดแผ่น หรือนำมาหลอมเป็นแผ่น

สถานที่ตั้ง : HSM

 1. Ashing Furnace
 2. Oven
 3. Incubator
 4. Autoclave
 5. pH meter
 6. DO meter
 7. Conductivity meter
 8. Ion Selective electrode Meter
 9. Tubidity Meter
 10. Balance 2 digits
 11. Balance 4 digits
 12. Balance 5 digits
 13. Heating Mantle
 14. COD Reactor
 15. Hotplate
 16. Magnetic Stirrer
 17. Shaker
 18. Shaker Incubator
 19. Shaking Water Bath
 1. Circulators Cooling and Heating
 2. Ultrasonic cleaner
 3. Vacuum Pump
 4. Piston Pump
 5. Peristaltic Pump
 6. Multichannel Cartridge Pump
 7. Fraction collector
 8. Vortex mixer
 9. Centrifuge
 10. Rotary Evaporator
 11. Rotary Agitator
 12. pH controller
 13. DO controller
 14. Sieve shaker and Sieve
 15. Gas Evaporator
 16. Ice marker
 17. Refrigerator
 18. Water Purification System
 1. Horizontal Electrophoresis set
 2. Polymerase Chain Reaction (PCR)
 3. Gel documentation
 4. Denaturing gradient gel electrophoresis
 5. DNA Extractor
 6. Ultrasonic processor
 7. Termomixer
 8. Dry bath incubator
 9. DC Power Supply
 10. Fermentor
 11. Transilluminator
 12. Biohazard Hood
 13. PCR Chamber