ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

You Are Here: Home / Laboratory / ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ศสอ. ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ. ดังนี้

null
หน่วยงานที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ. ต้องทำการส่งแบบฟอร์มคำขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน โดยติดต่อประสานงานกับห้องปฏิบัติการ ศสอ. ดังแสดงไว้ในเอกสารแบบฟอร์มคำขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ.
null
การให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ. นั้น จะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ผ่านการรับทราบของหัวหน้าห้องห้องปฏิบัติการ ศสอ. จึงจะได้รับอนุญาตในการขอเข้าเยี่ยมชมตามวันและเวลาที่ได้แสดงไว้ในแบบฟอร์มคาขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศสอ.
null
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ศสอ. จะยืนยันการการขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ. ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ โดยจะยืนยันกับผู้ประสานงานของหน่วยงานที่จะขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ. พร้อมแนบระเบียบวิธีการขอเข้าเยียมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ.
null
ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการ ศสอ. อยู่ระหว่างการใช้งานที่มีการใช้สารเคมีหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ทางผู้เข้าเยี่ยมชมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด เช่น

  • การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น เสื้อ ถุงมือ หน้ากาก และรองเท้า ที่ทางห้องปฏิบัติการศสอ. ได้จัดเตรียมไว้ให้
  • การห้ามเข้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อาจกำหนดให้มีการเยี่ยมชมจากภายนอกบริเวณ
  • รวมถึงข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนมีการเข้าเยี่ยมชม

null
ห้ามหยิบหรือจับเครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการลักขโมยอุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆ ในห้องห้องปฏิบัติการ ศสอ.
null
เมื่อผู้เยี่ยมชมได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมแล้ว ขอความร่วมมือในการลงบันทึกการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศสอ. ในเอกสารที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมไว้
null
ทางห้องปฏิบัติขอให้ผู้เข้าเยี่ยมชมให้ข้อมูลด้านความพึงพอใจบนเวบไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่อไป