Laboratory

You Are Here: Home / Laboratory

ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย เป็นห้องปฏิบัติการด้านสารและของเสียอันตรายที่มีประสิทธิภาพ โดยให้บริการเครื่องมือวิจัยและวัสดุวิจัย เพื่อทดลอง วิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัย แก่นิสิตหลักสูตรสหสาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สนับสนุนงานวิจัยศูนย์ฯ และให้บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่าง แก่ หน่วยงานหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน

bo-jula-ca-300x139ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง และเครื่องมือพื้นฐาน อาทิ เครื่อง Complete Scanning Electron Microscope System (ESEM), เครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) , เครื่อง Gas Chromatography with Mass Spectrometer , เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารอันตรายและสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงคุณสมบัติกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ รวมทั้งมีเครื่องมือสำหรับ ออกภาคสนามต่างๆ อาทิ เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่องวัดหาปริมาณออกซิเจนในน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิจัยด้านชีวโมเลกุล (Molecular) สำหรับงานด้านชีวโมเลกุลซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม เช่น เครื่องเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม DNA extraction Horizontal Electrophoresis Denaturing gradient gel electrophoresis เป็นต้น