แผนงาน/โครงการ

You Are Here: Home / CRU / แผนงาน/โครงการ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักด้านการจัดการสารเคมีประกอบด้วย 2 แผนงาน 3 โครงการ ดังแผนผังต่อไปนี้

คณะที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษาของหน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักด้านการจัดการสารเคมีประกอบด้วย

 1. ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
 2. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์
 3. นายประสิทธิ์ สุมนัสวรพันธุ์
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา
 6. รองศาสตราจารย์สุชาตา ชินะจิตร
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร
 8. นางสาวนวลจันทร์ ธัญโชติกานต์

แผนงาน โครงการ เป้าหมายหลัก และกิจกรรมหลัก

ตารางที่ 1 แผนงาน โครงการ เป้าหมายหลักและกิจกรรมหลัก หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักด้านการจัดการสารเคมี

แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายหลัก

กิจกรรมหลัก

แผนงาน 1

ฐานความรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี

 1. ฐานความรู้เรื่องสารเคมีเพื่อการอ้างอิง
 1. เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงข้อมูลสำคัญด้านสารเคมีของประเทศที่ทันสมัยและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

 

 1. พัฒนาฐานข้อมูลสารเคมี โดยเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจในฐานข้อมูลที่มีอยู่
 2. ติดตามและปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้ทันสมัย โดยฐานข้อมูลที่ต้องมีการติดตามปรับปรุงเช่น ฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีของไทยได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ฯลฯ รวมทั้งข้อตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาสต๊อกโฮล์มฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาบาเซล และพิธีสารมอนทรีออล เป็นต้น และฐานข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 3. จัดเตรียมและการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาความรู้ บนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
 4. ให้บริการตอบคำถาม-คำปรึกษา ผ่านระบบเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ซึ่งเป็นระบบที่สามารถส่งคำถามไปยังเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิได้ รวมทั้งผ่านทางโทรศัพท์ และอิเล็กทรอนิกส์เมล์
 5. ดูแลระบบจัดการเว็บไซต์ ดำเนินการดูแลรักษาระบบให้สามารถจัดการเว็บไซต์ได้ ตรวจสอบและจัดการความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อความไม่เหมาะสม และการสำรองข้อมูล
 6. รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการสารเคมี
 1. การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีซึ่งประกอบด้วยการสร้างองค์ความรู้และเครื่องมือในการจัดการสารเคมี การฝึกอบรม และการติดตามประเมินผล
 1. ผลักดันให้มีการใช้ระบบการจัดการสารเคมีอย่างกว้างขวางและยั่งยืน
 1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสารเคมี เช่น เนื้อหาหลักสูตรการอบรม คู่มือแนวปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมี
 2. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุนการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบ เช่น โปรแกรมบริหารจัดการคลังสารเคมี (chemtrack) และของเสียอันตราย (wastetrack)
 3. การฝึกอบรมด้านการจัดการสารเคมี
 4. การส่งเสริมการนำเครื่องมือการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบไปใช้งานอย่างกว้างขวาง
 5. การติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบการจัดการสารเคมี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
แผนงาน 2

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย

 1. การพัฒนาหน่วยให้คำปรึกษาด้านการตรวจประเมินและรับรองระบบจัดการห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
 1. สนับสนุนการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัย
 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องระบบจัดการห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
 2. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย ศสอ. ให้ได้มาตรฐานระบบจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558)
 3. บริการให้คำปรึกษาการตรวจประเมินและรับรองระบบจัดการห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
 4. ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนางานด้านการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ