วัตถุประสงค์

You Are Here: Home / CRU / วัตถุประสงค์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลัก “การจัดการสารเคมี” ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมในเรื่องการจัดการสารเคมี สารอันตราย และของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ มีภารกิจดังนี้

  1. เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงข้อมูลสำคัญด้านสารเคมีของประเทศที่ทันสมัยและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
  2. ผลักดันให้มีการใช้ระบบการจัดการสารเคมีอย่างกว้างขวางและยั่งยืน
  3. สนับสนุนการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัย