ความเป็นมา

You Are Here: Home / CRU / ความเป็นมา

ปัจจุบันสารเคมีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมาก เนื่องจากสารเคมีมีทั้งคุณประโยชน์และโทษภัย ดังนั้นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจึงจำเป็นต้องอยู่ในแนวทางที่ปลอดภัยต่อสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทยปัจจุบันนี้มีการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564) โดยมีเป้าประสงค์ว่า “ภายในปี พ.ศ. 2564 สังคมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยบนพื้นฐานของการจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ” ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ให้ความสำคัญต่อประเด็นการบริหารจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนกระทั้งปลายทาง และมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีมาอย่างต่อเนื่องภายใต้หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย (Chemical Information Management Unit: CIMU) อาทิ โครงการฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (Chemical Knowledge Platform) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2550 และ ศสอ. ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการด้านต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.chemtrack.org ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดแหล่งความรู้และอ้างอิงข้อมูลสำคัญด้านสารเคมีของประเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ในปัจจุบันการดำเนินงานของโครงการฯ ยังมีความเชื่อมโยงกับโครงการแผนการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในประเทศไทย (ESPReL) ซึ่ง ศสอ. ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการสารเคมีของ ศสอ. มีเอกภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564) และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี อีกทั้งยัง เป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการของ ศสอ. ซึ่งงานด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายถือเป็นภารกิจสำคัญด้านหนึ่งของ ศสอ. ภายใต้กรอบทิศทางงานวิจัย (Research Direction) “นโยบายการบริหารจัดการสารและของเสียอันตรายและการจัดการความรู้” จึงเห็นควรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยหลัก (Core Research Unit: CRU) เรื่อง การจัดการสารเคมี ขึ้นเป็นหน่วยวิชาการหนึ่งของ ศสอ.