โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายไปแล้ว จำนวน 2 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม และ 2) สาขาการจัดการของเสียชุมชน โดยในปี 2560 ศสอ. จัดทำ “โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจะเป็นอีกสาขาหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

เข้าหน้าโครงการ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายสาขาการจัดการของเสียชุมชน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย(ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน” ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพการจัดการของเสียชุมชนมีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับการดำเนินงานที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียชุมชน

เข้าหน้าโครงการ

โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนิน “โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม” โดยมอบ หมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยภายใต้การดำเนินโครงการได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม” เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

เข้าหน้าโครงการ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดการของเสียและสารอันตราย

เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดการของเสียและสารอันตราย เนื่องมาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นั้นจะมีผลอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันทั้งการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันจะส่งผลทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อเข้า

เข้าหน้าโครงการ

โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก

“โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก” ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการนำโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้ว (สายชาร์จ หูฟัง) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มารีไซเคิลร่วมกับโครงการฯ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาจากการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกวิธี เพราะสารอันตรายและโลหะหนักในโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม อาจรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและยังทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่

เข้าหน้าโครงการ