ศสอ. ร่วมแสดงความยิดดีกับวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครอบรอบ 104 ปี ในวันที่ 1 มิถุายน 2560