ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมในงาน Chula Expo 2017 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมการจัดการของเสีย และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย