รับสมัครงาน

You Are Here: Home / รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
  2. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
  4. สามารถใช้เครื่องมือออกแบบตกแต่ง Website ได้
  5. ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

ติดต่อสอบถามหรือส่งรายละเอียดมาที่

คุณนิภาพร กุลสุข

เบอร์โทร 02-218-4250

email chemtrack@chula.ac.th