รับสมัครงาน

You Are Here: Home / รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการโครงการ
คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี (การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์)
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี – มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
 • มีประสบการณ์ในการช่วยบริหารโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระหน้าที่ :

 1. ปฏิบัติงานด้านการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การจัดทำรายงานการเงิน ติดตามการ ใช้จ่ายเงินและสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆ และจัดทำเอกสารด้านภาษี นำส่งกรมสรรพากรตามมอบหมาย
 2. ประสานงานในการควบคุมดูและและติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
  1. ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ
   1. จัดเตรียมเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการฯ อาทิ หนังสือมอบอำนาจ ข้อบังคับฯ ฯลฯ
   2. จัดทำร่างสัญญาและประกาศโครงการวิจัยฯ เสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณา
  2. ระหวางขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ
   1. ติดตามงวดเงินจากแหล่งทุนให้เป็นไปตามงวดงาน
   2. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบและหมวดเงินงบประมาณ
   3. ติดตามเงินยืมรองจ่ายของโครงการต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
   4. ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่างๆ เป็นระยะ
  3. เมื่อโครงการวิจัยฯ แล้วเสร็จ
   1. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการในการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน และเสนอปิดโครงการ
   2. ดำเนินการขอคืนเงินประกันผลงาน
   3. ติดตามเอกสารรายงานทั้งด้านเทคนิคและการเงินของโครงการต่างๆ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
   4. ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว และใบแสดงผลการเรียนมาที่ nuanjun.t@gmail.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 3952, 0 2218 3958