บทวิทยุ รายการคุยกันสักนิด

สำหรับออกอากาศ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม  2560

จัดทำโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)

ข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้เรื่องถ่านไฟฉาย

ตอนที่ 2 : การนำถ่านไฟฉายใช้แล้วมาใช้ประโยชน์

เนื่องจากในปัจจุบันซากถ่านไฟฉายใช้แล้วซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง มักจะถูกทิ้งปะปนไปกับขยะในครัวเรือนและเข้าสู่หลุมฝังกลบชุมชน และประเทศไทยยังไม่มีการนำถ่านไฟฉายกลับมารีไซเคิล ด้วยเหตุไม่คุ้มต่อการลงทุน ผศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญศรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทีมวิจัย ซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย เล็งเห็นถึงปัญหาจากขยะถ่านไฟฉายใช้แล้วในประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 3,400 ตันในปัจจุบัน หรือเฉลี่ย 4 ก้อนต่อคนต่อปี หากขยะถ่านไฟฉายเหล่านี้ถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป จะสามารถสร้างปัญหามลพิษ ในสิ่งแวดล้อมและทำให้สูญเสียแร่ธาตุต่างๆ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรีไซเคิลถ่านไฟฉาย โดยการสังเคราะห์ผงแม่เหล็กจากถ่านไฟฉายเพื่อทำอิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้านำทางผู้พิการทางสายตา และจากการศึกษาพบว่า ถ่านไฟฉายที่เราใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นถ่านอัลคาไลน์ หรือถ่านคาร์บอน-สังกะสี โดยถ่านไฟฉาย 1 ก้อนจะประกอบด้วยปลอกหุ้มที่ทำจากแผ่นเหล็กหรือแผ่นสังกะสี ส่วนขั้วของถ่านนั้น หากเป็นถ่านอัลคาไลน์ จะเป็นตะปูทองแดงกับแผ่นสังกะสี และหากเป็นถ่านคาร์บอน-สังกะสี จะเป็นขั้วแกรไฟต์กับแผ่นสังกะสี ส่วนประกอบภายในของถ่านแต่ละก้อน จะเป็นผงถ่านไฟฉายซึ่งมีทั้งผงถ่านคาร์บอน, แมงกานีส และสังกะสี ทั้งนี้ ถ่านไฟฉาย 1 ก้อนนั้น สามารถนำมารีไซเคิลได้ครบทุกส่วน แต่ผงถ่านที่มีทั้งแมงกานีสและสังกะสีจะเป็นองค์ประกอบหลัก และจากการวิจัยพบว่าสามารถนำมาใช้สังเคราะห์ “เฟอร์โรแมกเนติกส์” ซึ่งเป็นแม่เหล็กที่เป็นผง มีสนามแม่เหล็กอ่อนๆ ไม่ละลายน้ำ และทนความร้อน

สัปดาห์หน้ามาติดตามดูวิธีการสังเคราะห์เฟอร์โรแมกเนติกส์จากผงถ่านไฟฉายกันนะครับ

Tags: , ,