ค้นหารหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

You Are Here: Home / ค้นหารหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลจัดทำโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2559