คณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม ศสอ

คณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม ศสอ. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560