Skip to main content
งานประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

เกี่ยวกับโครงการ

จากปัญหาของเสียชุมชนที่มีปริมาณเกิดขึ้นทั่วประเทศมากกว่าปีละ 27 ล้านตัน แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบและเทคโนโลยีการจัดการของเสียชุมชนรองรับทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้านเก็บขน การคัดแยก การฝังกลบหรือการเผาของเสีย..

Read More

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย(ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน” ปี 2560

Read More