Research  //  โครงการวิจัย
  

  ศูนย์ : ทุกศูนย์ ปี : ทุกปี
1
ชื่อโครงการ :
การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
 
หัวหน้าโครงการ :
Assoc. Prof. Dr. Varapan Danutra
 
แหล่งทุน :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2
ชื่อโครงการ :
Cleaner Agro-industries: Agro-Industrial Transformation Towards Sustainability: Southeast and East Asia in Global Perspective - AGITS (I)
 
หัวหน้าโครงการ :
Asst. Prof. Dr. Somporn Kamolsiripichaiporn
 
แหล่งทุน :
มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกน เนเธอร์แลนด์

3
ชื่อโครงการ :
การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
 
หัวหน้าโครงการ :
Assoc. Prof. Dr. Varapan Danutra
 
แหล่งทุน :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

4
ชื่อโครงการ :
นำร่องแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม: จังหวัดสมุทรปราการ
 
หัวหน้าโครงการ :
Assoc. Prof. Dr. Varapan Danutra
 
แหล่งทุน :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

5
ชื่อโครงการ :
จังหวัดต้นแบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี
 
หัวหน้าโครงการ :
Assoc. Prof. Dr. Varapan Danutra
 
แหล่งทุน :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

6
ชื่อโครงการ :
การศึกษาการนำกากอุตสาหกรรมมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์
 
หัวหน้าโครงการ :
Dr. Walairat Bumrongkitcharoen
 
แหล่งทุน :
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

7
ชื่อโครงการ :
การกระจายตัวของแคดเมียมและการดูดซึมในดินและพืชในพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบเหมืองสังกะสี ในอำเภอแม่สอด
 
หัวหน้าโครงการ :
Assoc. Prof. Dr. Wasant Pongsapich
 
แหล่งทุน :
บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

8
ชื่อโครงการ :
การศึกษาทบทวนระบบการควบคุมวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
 
หัวหน้าโครงการ :
Assoc. Prof. Dr. Varapan Danutra
 
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

9
ชื่อโครงการ :
ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ :
Assoc. Prof. Dr. Varapan Danutra
 
แหล่งทุน :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

10
ชื่อโครงการ :
การกำจัดเบนซิน โทลูอีน เอทิลเบนซิน และไซลีนออกจากน้ำเสียโดยการแบ่งวัฏภาคของสารผสมระหว่างสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกและประจุลบ
 
หัวหน้าโครงการ :
Dr. Punjaporn Weschayanwiwat
 
แหล่งทุน :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หน้าที่ :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..... หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (HSM)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-FE)
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-FS)
  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-ERIC)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (TU)
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU)
   
   

เมนูหลัก

Home

PostGraduate

Research

Service / Facillities

People

News

  • Register