Service / Facillities  //  ห้องสมุด  //  การบริการ
การบริการของห้องสมุด
PDF
Print
E-mail

ห้องสมุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จัดตั้ง  ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2546 และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2546 โดยจัดตั้ง ณ อาคารจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 9 เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆ สามารถให้บริการสนองความต้องการด้านการเรียน การสอน และการวิจัยได้ มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการกว่า 2,500 รายการ ทั้งหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุอื่นๆ เป็นต้น

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรภายในห้องสมุดของศูนย์ฯ และสามารถสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสามารถใช้ฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศของสำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

 

การบริการ

หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาต่างประเทศ
วิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัย
วารสาร
สื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์

 

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรประจำ และบุคลากรสมทบของศูนย์ฯ ใช้บริการได้ทุกประเภท
นิสิต หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) ใช้บริการได้ทุกประเภท
บุคคลภายนอกให้บริการเฉพาะการอ่าน การค้นคว้าจากสิ่งพิมพ์ การสืบค้นจาก Online Public Access catalog (OPAC)
ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือ และวัสดุสารสนเทศ

 

เมนูหลัก

Home

PostGraduate

Research

Service / Facillities

People

News

  • Register