Service / Facillities  //  ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
PDF
Print
E-mail

XRFห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย เป็นห้องปฏิบัติการ
ด้านสารและของเสียอันตรายที่มีประสิทธิภาพ โดยให้บริการเครื่องมือวิจัยและวัสดุวิจัย เพื่อทดลอง วิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัย แก่นิสิตหลักสูตรสหสาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สนับสนุนงานวิจัยศูนย์ฯ และให้บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่าง แก่ หน่วยงานหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน

ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง และเครื่องมือพื้นฐาน อาทิ เครื่อง Complete Scanning Electron Microscope System (ESEM), เครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) , เครื่อง Gas Chromatography with Mass Spectrometer , เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารอันตรายและสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงคุณสมบัติกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ รวมทั้งมีเครื่องมือสำหรับ ออกภาคสนามต่างๆ อาทิ เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่องวัดหาปริมาณออกซิเจนในน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิจัยด้านชีวโมเลกุล (Molecular)  สำหรับงานด้านชีวโมเลกุลซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม เช่น เครื่องเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม DNA extraction  Horizontal Electrophoresis  Denaturing gradient gel electrophoresis เป็นต้น

 

เมนูหลัก

Home

PostGraduate

Research

Service / Facillities

People

News

  • Register